Việc sử dụng trình soạn thảo giúp bạn trang trí nội dung đẹp hơn, lỗi cuốn hơn. 


MỤC LỤC


1) Các chức năng trong trình soạn thảo nội dung


Các chức năng trong trình soạn thảo được thể hiện trong bảng sau:


Vị trí Hàng

Biểu tượng

Tên gọi

Mô tả chức năng

Hàng 1

Bold

Tô đậm cho chữ.

Italic

In nghiêng cho chữ.

Under

Thêm gạch dưới cho chữ.

Text color

Tô màu cho chữ.

Background color

Tô màu nền cho đoạn văn.

Font size

Kích thước chữ.

Paragraph

Cấp độ chữ trong bài viết.

Bao gồm từ Heading 1 đến heading 6 và Preformated.

Formats

Định dạng cho đoạn văn.

Hàng 2

Align left

Canh trái cho đoạn văn.

Align center

Canh giữa cho đoạn văn.

Align right

Canh phải cho đoạn văn.

Justify

Canh đều cho đoạn văn.

Bullet list

Thêm danh sách bắt đầu bằng ký tự.

Numbered list

Thêm danh sách bắt đầu bằng số.

Decrease indent

Giảm khoảng cách bắt đầu của dòng.

Increase indent

Tăng khoảng cách bắt đầu của dòng.

Clear formating

Xóa tất cả định dạng cho đoạn văn được chọn.

Special character

Chèn các ký tự đặc biệt.

Horizontal line

Thêm một dòng kẻ ngang.

Hàng 3

Undo

Quay lại bước vừa làm.
(Tương đương với lệnh Ctrl + Z)

Redo

Tiến tới bước vừa làm.

(Tương đương với lệnh Ctrl + Y)

Table

Thêm một bảng.

Insert/edit image

Thêm hoặc sửa một hình ảnh.

Insert/edit media

Thêm hoặc sửa một đoạn clip.

Insert/edit link

Thêm hoặc sửa một liên kết (đường dẫn).

Remove link

Xóa liên kết (đường dẫn) đang có.

Preview

Xem trước bài viết.

Source code

Thay đổi soạn thảo bằng ngôn ngữ HTML.

Bạn nhấp vào biểu tượng với chức năng tương ứng để tùy chỉnh bài viết.


Nhấp chọn Lưu để hoàn tất.


2) Thêm liên kết vào trang


Khi tạo mới một trang nội dung, việc chọn Hiển thị: Hiện chỉ mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ để trang nội dung đó được hiển thị ra ngoài website là bạn phải thêm liên kết cho trang nội dung.


Với liên kết này, bạn có thể điều hướng khách mua hàng đến một trang khác trên website hoặc đến một địa chỉ khác trên internet.


Để thêm liên kết vào trang, bạn thực hiện:

 1. Trong trường Mô tả, nhập văn bản mà bạn muốn gắn liên kết. 2. Đánh dấu văn bản muốn gắn liên kết và nhấp vào nút Insert/edit media (Chèn liên kết). 3. Trong cửa sổ Insert link, bạn nhập các thông tin:


  • Url: liên kêt mà bạn muốn điều hướng.
  • Text to display: đoạn văn ngắn mà bạn miêu tả liên kết. Đoạn văn này nên cực kỳ ngắn gọn. Nếu bạn để trống, hệ thống sẽ mặc định đoạn này là liên kết trên.
  • Title: Tiêu đề mô tả liên kết giúp tối ưu hoá công cụ tìm kiếm và khả năng tiếp cận.
  • Target:

   • None: mặc định của hệ thống là chế độ None. Với chế độ này, liên kết sẽ mở ngay trên cửa sổ hiện hành.
   • New window: liên kết mở trên một cửa sổ mới.
 4. Chọn Ok để xác nhận chèn liên kết.
 5. Nhấp Cập nhập để lưu bài viết.