Bạn có thể xuất dữ liệu từ website cũ dưới dạng file excel sau đó cập nhật lại trên website Haravan của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể cập nhật được dữ liệu về tổng chi tiêu và tổng đơn của khách hàng đã mua từ trước. 

Ngoài ra Haravan cũng cung cấp dịch vụ giúp chuyển dữ liệu tự động (crawl data). Nếu bạn cần sử dụng crawl data, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: