Chỉ có thể xóa phiếu Điều chuyển khi chưa nhấn nút Nhận. 


Các phiếu Điều chỉnh, Mua hàng không xóa được.