Vấn đề: Bạn không thể tìm thấy nhóm sản phẩm cần tìm để thêm sản phẩm vào nhóm trong trang chi tiết sản phẩm

Nguyên nhân: Nhóm bạn đang tìm là nhóm sản phẩm tự động (là nhóm tự thêm sản phẩm vào dựa trên điều kiện đã thiết lập)