Khi sản phẩm đã khởi tạo, bạn có thể chỉnh sửa nhữn thông tin sau của biến thể:

  • Giá
  • Giá so sánh 
  • Giá trị thuộc tinh: Đổi tên giá trị thuộc tính hiện tại
  • SKU
  • Barcode
  • Hình ảnh biến thể
  • Đồng ý đặt cho đặt hàng khi đã hết hàng
  • Không cho phép đặt hàng khi đã hết hàng
  • Xóa biến thể: Chỉ có thể xóa khi số tồn, đặt, khả dụng của sản phẩm bằng 0. Xem hướng dẫn Xóa biến thể tại đây