Báo cáo trả hàng sẽ thống kê lại các sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp 

MỤC LỤC


Xem báo cáo trả hàng

Để xem báo cáo trả hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Báo cáo -> Báo cáo tồn kho

2. Chọn Trả hàng

Các trường thông tin mặc định trong báo cáo trả hàng sẽ gồm: Mã phiếu trả hàng, sản phẩm - biến thể trả cho nhà cung cấp, số lượng sản phẩm trả, tổng chi phí của phiếu trả hàng nhập.
Giải thích: Chi phí của phiếu trả hàng ghi nhận trong báo cáo là giá trị hoàn trả sản phẩm mua từ nhà cung cấp, được tính bằng công thức: 

Giá trị hoàn trả sản phẩm mua = đơn giá trả x số lượng hoàn trả

Bạn có thể xem giá trị hoàn trả của từng sản phẩm trong chi tiết phiếu trả hàng nhập


Xem chi tiết báo cáo

Phần thống kê: hỗ trợ nhà bán hàng xem thống kê tổng số lượng và chi phí của các phiếu trả hàng


Phần hiển thị sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem chi tiết báo cáo theo các thông tin sau:

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Biến thể

 • SKU

 • Barcode

 • Kho

 • Ngày trả hàng

Để thiết lập hiển thị thêm các thông tin, bạn chọn Thêm hiển thị và chọn các trường thông tin muốn hiển thịLưu ý: 

Nhà cung cấp trong mục sản phẩm và nhà cung cấp trong mục phiếu trả hàng là 2 thông tin khác nhau.

Nhà cung cấp trong mục sản phẩm thường là thương hiệu của sản phẩm

Nhà cung cấp trong phiếu trả hàng sẽ là cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho người bán được ghi nhận trong phiếu đặt, nhập và trả hàng. Xem thêm hướng dẫn Tạo và quản lý nhà cung cấp


Bộ lọc: hỗ trợ nhà bán hàng lọc cụ thể các trường thông tin muốn xem. Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Kho

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm

Để lọc các điều kiện, bạn chọn Thêm điều kiện lọc và thực hiện thêm các điều kiện lọc -> chọn Áp dụngCác thao tác khác 

Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác Nhân bản và Xuất file báo cáo

Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho


Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.

Xóa: Bạn chỉ thực hiện thao tác xóa bảng báo cáo nhân bản. 

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Báo cáo website

Báo cáo tồn kho