Bạn cần quan tâm:

 • Kết nối với tên miền hiện có  (1)

 • Thay đổi tên miền chính (2)


1) Kết nối với tên miền hiện có

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website →Tên miền.
 3. Bấm Kết nối tên miền hiện có.
 4. Nhập tên miền.
 5. Bấm Kết nối tên miền.
 6. Sao chép địa chỉ IP hiện ra và đăng nhập vào trang quản trị tên miền mà người bán mua.
 7. Trỏ tên miền về địa chỉ IP có được với cú pháp
 8. Thực hiện từ bước 3 đến bước 5 đến khi thấy trạng thái tên miền là Đã kết nối.
 9. Bấm vào chữ Bảo mật với Https để bật SSL - giao thức bảo mật cho Website.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


2) Thay đổi tên miền chính

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website →Tên miền.
 3. Chọn Thay đổi tên miền chính.
 4. Chọn tên và bấm Đồng ý.

Slider
Slider
Slider
Slider