Haravan hỗ trợ xuất báo cáo dưới định dạng .xlsx và xuất lên đến 100.000 dòng / file 

Để thực hiện xuất file báo cáo, bạn thực hiện:

1. Tại trang chi tiết báo cáo, bạn chọn Xuất

2. Chọn Xuất để hoàn tất