Để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo, chọn email cần chỉnh sửa. 


Nếu bạn không có kiến thức về HTML, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ:


Xem bài hướng dẫn chi tiết tại đây.