Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chỉnh được nhanh hơn. 


Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm kho và Nhập file dữ liệu:

 • Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định số lượng tồn kho thực tế trước khi nhập file.
  • File kiểm kho không chấp nhận giá trị âm.
  • File kiểm kho không nhận điều chỉnh giá vốn.
 • Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại. Nhà bán hàng có thể thực hiện điều chỉnh cả số âm và dương, cũng như điều chỉnh giá vốn.


Nội dung

Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chỉnh

Nhập file dữ liệu cũng tương đương tạo một phiếu điều chỉnh, tuy nhiên ở số lượng lớn (tối đa 200 dòng sản phẩm/biến thể) & ít thủ công hơn. 


Cách thực hiện

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Điều chỉnh > Chọn Tạo điều chỉnh.

2. Chọn Kho cần điều chỉnh.

3. Sau đó, người bán có 2 sự lựa chọn: 

 • Chọn Nhập file dữ liệu, nếu muốn cộng dồn vào số tồn của kho hoặc điều chỉnh giá vốn

 • Chọn Nhập file kiểm kho, nếu muốn ghi đè lên số tồn hiện tại của kho, thay thế hoàn toàn cho số sai.

4. Tải file mẫu bằng cách chọn Tải về file csv hoặc xls. 

5. Trong file mẫu, cần điều chỉnh: SKU, Quantity (Số lượng), Price (Giá vốn cần điều chỉnh). 

6. Sau khi điều chỉnh, nhập file lên hệ thống bằng Chọn File > Chọn Nhập sản phẩm. 

7. Người bán điền thêm thông tin: Lý do (bắt buộc), Nhãn, Ghi chú.

8. Chọn Lưu để tạo điều chỉnh.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Đây là cách giúp người bán hạn chế sai sót khi chỉnh sửa thông tin các mặt hàng trong kho. Người bán không nên sử dụng chức năng Xuất dữ liệu để chỉnh sửa rồi nhập ngược lại kho.

 

note

Lưu ý | 

 • Sản phẩm/biến thể có SKU trùng nhau thì các thông số điều chỉnh (số lượng, giá vốn) sẽ áp cho tất cả biến thể cùng SKU.
 • Người bán chọn Kho trước khi nhập file. Sau khi nhập file, không thể chọn lại Kho cần điều chỉnh.
 • SKU và Quality là 2 trường thông tin bắt buộc, người bán bỏ trống trường Price nếu không phải thực hiện thao tác điều chỉnh giá vốn. 
 • Tối đa mỗi lần nhập là 200 dòng sản phẩm/biến thể. 
 • KHÔNG THỂ XÓA được phiếu điều chỉnh đã tạo.
 • Hệ thống không nhận phép tính, hãy nhập file số nguyên.