Nội dung


Tạo địa chỉ mới cho khách hàng

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin


3. Mục ĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNH -> Chọn Tạo địa chỉ -> Nhập thông tin địa chỉ mới và chọn Lưu


Thay đổi thông tin địa chỉ đã lưu của khách hàng

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng

2. Chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin

3. Mục Thông tin liên hệ, chọn hình Bút chì -> chọn Chỉnh sửa địa chỉ

5. Thực hiện chỉnh sửa thông tin địa chỉ khách hàng và chọn Cập nhật.


Cập nhật địa chỉ mặc định

Địa chỉ mặc định sẽ tự động hiển thị trong phần thông tin khách hàng khi tạo đơn hàng trên trang quản trị MyHaravan và trên HaraSocial

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin.

2. Tại mục Địa chỉ mặc định, bạn chọn biểu tượng Bút chì để mở danh sách địa chỉ của khách hàng. Sau đó, bạn chọn Chọn làm mặc định bên dưới địa chỉ muốn đặt làm địa chỉ mặc định


Gắn nhãn khách hàng

2 cách để thêm nhãn khách hàng: thêm nhãn cho từng khách hàng và thêm hàng loạt cho nhiều khách hàng

Thêm nhãn cho từng khách hàng

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> Chọn Khách hàng cần thêm nhãn

2. Ở phần Nhãn, nhà bán hàng thêm vào ô Nhãn theo hai cách bên dưới.

Cách 1: Nhập tên nhãn và chọn Thêm (trường hợp nhãn chưa được tạo trên hệ thống)

Cách 2: Chọn Tất cả nhãn và chọn nhãn từ danh sách nhãn

3. Sau khi chọn được Nhãn, bấm Lưu.

 Thêm hàng loạt cho nhiều khách hàng 

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> chọn Những khách hàng cần thêm nhãn

2. Bấm Chọn thao tác và chọn Thêm nhãn

3. Chọn nhãn có sẵn hoặc nhập nhãn cần thêm và chọn Lưu

Lưu ý:
  • Có thể nhập cùng lúc nhiều nhãn và mỗi nhãn được phân cách bằng dấu (,)
  • Một khách hàng có thể được gắn nhiều nhãn

Gỡ nhãn khách hàng

2 cách để thêm nhãn khách hàng: gỡ nhãn cho từng khách hàng và gỡ hàng loạt cho nhiều khách hàng

Gỡ nhãn cho từng khách hàng

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> chọn Khách hàng cần gỡ nhãn

2. Tại mục nhãn, nhấn dấu “x” tại nhãn cần gỡ và chọn Lưu để hoàn tất


Gỡ nhãn cho nhiều khách hàng


Tips: Bạn có thể sử dụng bộ lọc Được tag với để lọc khách hàng theo nhãn đã gắn

Để thực hiện gỡ nhãn nhiều khách hàng, bạn thực hiện:

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> Ở Danh sách khách hàng, chọn Những khách hàng cần gỡ tag

2. Chọn Thao tácXóa nhãn

3. Nhập nhãn muốn gỡ và chọn Lưu


Thêm và xóa ghi chú

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng và chọn Những khách hàng cần thêm/xóa ghi chú

2. Nhà bán hàng có thể thêm ghi chú tại mục Ghi chú hoặc mục Lịch sử

  • Ghi chú: Thông tin được lưu trong mục này sẽ hiển thị trong mục Ghi chú trên thông tin  khách hàng khi tạo đơn hàng

  • Lịch sử: Nhà bán hàng có thể xem tài khoản nào đã thêm ghi chú.

 Để xóa ghi chú tại mục Lịch sử, bạn chọn biểu tượng và chọn xóa để xóa ghi chú mình vừa thêm 


Tìm kiếm và lọc khách hàng

  • Tìm kiếm khách hàng: Nhà bán hàng có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhập tên khách hàng, số điện thoại và email vào ô Tìm kiếm 

  • Lọc khách hàng

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng -> chọn Thêm điều kiện lọc

2. Chọn điều kiện lọc theo nhu cầu của người bán

3. Bấm Thêm điều kiện lọc


Các bộ lọc khách hàng Haravan cung cấp

Bộ lọc
Điều kiện
Có đơn hàng chưa hoàn tấtTrong tuần vừa qua
Trong tháng vừa qua
Địa chỉ
Lọc địa chỉ khách hàng theo Tỉnh/thành phố hoặc Tiểu bang 
Được tag với
Tên nhãn khách hàng
Lần cuối mua hàngTrong hoặc Lớn hớn 30 ngày vừa qua
Trong hoặc Lớn hơn60 ngày vừa qua
Trong hoặc Lớn hơn 90 ngày vừa qua
Nhận email quảng cáoCó đồng ý nhận email quảng cáo
Không đồng ý nhận email quảng cáo
Quốc giaHỗ trợ 3 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan và Mỹ
Số đơn hàngBằng
Khác
Nhỏ hơn
Lớn hơn
Nợ phải thuBằng
Khác
Nhỏ hơn
Lớn hơn

Số tiền đã muaBằng
Khác
Nhỏ hơn
Lớn hơn
Tháng sinhTừ tháng 1 tới tháng 12
Thời điểm đặt hàngTrong tuần vừa qua
Trong tháng vừa qua
Trong ba tháng vừa qua
Trước
Sau
Trong ngày hôm qua
Trong ngày hôm nay
Khoảng
Tình trạng tài khoảnĐang hoạt động
Chưa được mời
Đã mời
Đãtừ chối


Tạo nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng là danh sách các khách hàng có những đặc điểm chung nhất định ví dụ khách hàng có sinh nhật trong tháng 10, khách hàng có tổng số đơn hàng lớn hơn 100 đơn,... Việc tạo nhóm khách hàng sẽ giúp nhà bán hàng phân loại khách hàng thành các tệp cụ thể để có những kế hoạch chăm sóc hiệu quả nhất.

1. Nhà bán hàng thực hiện Thêm điều kiện để lọc ra nhóm khách hàng

2. Để thêm nhóm khách hàng, bạn chọn Lưu bộ lọc -> chọn Tạo bộ lọc mới hoặc Lưu đè lên bộ lọc hiện đã tồn tại


3. Chọn Lưu để hoàn tấtBộ lọc vừa tạo sẽ được lưu ở tab bên trên 

Xóa khách hàng

Nhà bán hàng có thể xóa hồ sơ Khách mua hàng từ Trang quản trị nếu khách không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng. Khách mua hàng có lịch sử đơn đặt hàng không thể bị xóa khỏi hồ sơ của cửa hàng 

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng và chọn Khách hàng cần xóa

2. Bấm Chọn thao tác

4. Chọn Xóa những khách hàng đã chọn


5. Bấm Xóa khách hàng để hoàn tất

Hoặc nhà bán vào trang chi tiết khách hàng và chọn Xóa khách hàng