Bắt đầu một topic mới

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHÔNG TRỪ TỒN???

Vấn đề:  Số sẵn có tại phiếu điều chỉnh không hiển thị đúngGiải pháp:


Để hiểu chính xác về tồn kho 1 sản phẩm, khách hàng nên xem trên Quản lý Chi tiết tồn kho của sản phẩm đó tại thời điểm trước và sau khi điều chỉnh để thấy sự thay đổi. 

VD: Trà Thảo Mộc Trái Cây DD-Scarlet Berry 1g. tồn kho thực tế tại thời điểm cuối cùng em điều chỉnh (để test) là 1616 sản phẩm.
Về việc khách hàng thắc mắc tại sao các số trong phiếu điều chỉnh nhảy số khó hiểu là do phép tính, cũng như con số mà hệ thống đang xử lý như sau:

Cột sẵn có bên phải thể hiện số tồn thực tế trong Chi tiết tồn kho. Cho nên việc khách thắc mắc "tại sao tồn kho không thay đổi" là điều hoàn toàn ĐÚNG vì thời điểm khách hàng điều chỉnh, Hệ thống đã nhảy con số này khớp với số tồn thực tế rồi. (Xem chi tiết ảnh sau và so sánh với ảnh Chi tiết tồn kho ở trên để hình dung)


Chính vì vậy, khách hàng có thể thấy bắt đầu từ phiếu IA100321 từ ngày 01/04/2020 trở ngược về ngày 18/03/2020, cột sẵn có thể hiện con số khớp với Chi tiết tồn kho hiện tại của sản phẩm là 1616 sản phẩm. 

>> Từ đó, có thể hình dung con số thể hiện ở cột bên phải CHỈ thay đổi khi tồn kho thực tế thay đổi!

Còn phép tính thể hiện trong phiếu điều chỉnh gây khó hiểu thì em xin phép diễn giải như thế này:


Thực tế con số thể hiện ở cột bên trái tại Cột Sẵn Có chỉ có ý nghĩa cộng trừ với Số lượng và Tồn kho hiện tại của sản phẩm đang được điều chỉnh mà thôi. Hoàn toàn không liên quan đến Chi tiết tồn kho thực tế của sản phẩm.


Cuối cùng, nhờ khách hàng xem lại khi có 1 phiếu điều chỉnh tăng/giảm tồn kho tương tự, quan sát và đối chiếu giúp em với bài viết này để dễ hình dung được sự biến động của tồn kho.


Thực tế, sau khi khách hàng điều chỉnh tồn kho xong, chỉ cần lưu ý xem số lượng tồn kho ở mục Chi tiết tồn kho trước khi điều chỉnh là bao nhiêu và sau khi điều chỉnh để kiểm tra số lượng tồn kho hiện tại có khớp với con số khách hàng mong muốn hay không mới là CẦN THIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận