Bắt đầu một topic mới

Shopee

Lỗi đồng bộ sản phẩm

 

Kiểm tra Sản phẩm đã có ở Shopee chưa --> mã sản phẩm bên Shopee đã có chưa --> nếu có rồi kiểm tra xem có dấu cách xuống dòng không. 

Sau đó edit phần mô tả shopee ( có thể bằng 1 dấu .) Sau đó về lại Haravan kiểm tra sản phẩm Shopee đã cập nhật chưa. Nếu rồi thì vào sản phẩm đó tại Haravan cập nhật là xong. 


1. Kênh bán hàng shopee không hiển thị cấu hình chọn kho đồng bộ. Kiểm tra khách đang dùng tồn kho cơ bản hay tồn kho nâng cao. Nếu tồn kho cơ bản sẽ không hiển thị.


2. Nếu sản phẩm chưa được tạo bên Shopee thì Haravan vẫn đồng bộ đơn hàng, nhưng sản phẩm trong đơn hàng đó không trả về link được. Chỉ là 1 dòng text bình thường.


3. Khi xuất file sản phẩm, chỉnh cột hiển thị trên Shopee và cập nhật lên hệ thống. Hệ thống sẽ không nhận thông tin này.

Cột hiển thị trên Shopee chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu về kiểm tra thôi.


Link gitlap:  https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/issues/1449 


Một vài lưu ý khi kết nối kênh bán hàng Shopee


1. Đồng bộ sản phẩm


-  ĐIỀU KIỆN để việc đồng bộ này thực hiện được, Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Shopee, đồng thời sản phẩm phải có SKU Shopee khớp với Barcode Haravan 


Shopee có 2 loại SKU:


- SKU sản phẩm: nếu sản phẩm nào mà có SKU này thì nghĩa là chỉ có 1 sản phẩm thôi, không có biến thế

- SKU phân loại: sản phẩm có biến thể và mỗi biến thể sẽ có 1 SKU phân loại


Khi sản phẩm được đồng bộ về HRV: nếu đã có SKU phân loại thì sẽ không có SKU sản phẩm. Nếu sản phẩm ở shopee có SKU sản phẩm và SKU phân loại thì khi đồng bộ, sản phẩm được lấy từ shopee sẽ lấy SKU phân loại


Quá 5 phút mà không thấy sp sync lên shopee => báo bug


- Mục Sản phẩm shopee: là những sản phẩm HRV lấy về từ shopee

- Mục Sản phẩm: là sản phẩm từ HRV đẩy lên shopee

=> Sau này sẽ bổ sung khung tìm kiếm ở từng mục để tìm kiếm sản phẩm lấy về từ shopee hay sản phẩm từ HRV đẩy lên shopee dễ hơn


Hai loại SKU ở trên shopee, phải nhập 1 trong 2 cái thì mới đồng bộ sản phẩm về HRV được


2. Đồng bộ đơn hàng thường sẽ gặp vấn đề gì?


- Đơn hàng đồng bộ về HRV từ kênh shopee, thông tin chỉ có tên và số điện thoại không có email, dù có nhập email trên shopee thì hệ HRV cũng không lấy về email.


- Chọn xử lý đơn hàng ở shopee: Trạng thái đã giao hàng ở Shopee thì trạng thái ở HRV cũng phải đã giao hàng và đã thanh toán. Nếu trường hợp trạng thái đơn hàng không đúng theo rule thì báo bug xuống dev. 


- Chọn xử lý đơn ở HRV: trạng thái đơn hàng sẽ không đồng bộ tự động về shopee 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận