Bắt đầu một topic mới

Tồn kho nâng caoTổng giá trị là số âm / không chính xác

Kiểm tra lại số tồn của sản phẩm có giá trị âm hay không bằng cách xuất file chi tiết tồn kho và kiểm tra. Nếu đã chính xác mà số liệu tổng giá trị bị sai, CSR tiến hành báo bug để xử lý.


File điều chỉnh/điều chuyển import lên hệ thống không thành công:

Kiểm tra lại các thông tin:

 • Format Cells của các ô dữ liệu (đưa về General)
 • Định dạng của file excel (.xls)
 • Trường thông tin nhập không chính xác (ví dụ là number nhưng lại nhập text)


Cách kiểm tra nguồn gốc số đặt của sản phẩm

 • Số lượng sản phẩm đang được khách hàng đặt giữ trong các đơn hàng đã đặt nhưng chưa hoàn tất.
 • Số lượng sản phẩm được ghi nhận cho kho xuất sau khi tạo phiếu điều chuyển nhưng chưa Xác nhận xuất.

Cách 1: Lịch sử sản phẩm không nhiều

Bước 1:  Kiểm tra số đặt hiện tại của sản phẩm / phiên bản sản phẩm. Vào Tồn kho > Chi tiết tồn kho và lọc theo sản phẩm

Bước 2: Kiểm tra danh sách đơn hàng. Nhập mã sản phẩm đi kèm tạo bộ lọc như sau: 

 • Trạng thái đơn hàng > Không hủy
 • Trạng thái giao hàng > Chờ xử lý
 • Trạng thái thanh toán > Chờ xử lý

Kết quả sẽ hiển thị ra được các đơn hàng chưa xử lý => số lượng sản phẩm trong đơn hàng này là số đặt

Bước 3: Kiểm tra danh sách phiếu điều chuyển. Phiếu chưa xác nhận xuất nên thông tin chỉ có 1 dòng và là số đặt (tương ứng với số lượng sản phẩm trong phiếu)

Cách 2: Lịch sử sản phẩm nhiều, không thể kiểm tra thủ công được

Vào Tồn kho > Lịch sử và tạo bộ lọc theo Sản phẩm cần kiểm tra. Sau đó, xuất file lịch sử tồn kho về email để kiểm tra

 1. Cột A > Loại giao dịch: Bỏ chọn loại giao dịch Điều chỉnh và mua hàng
 2. Cột C: Tạo bộ lọc trùng Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Duplicate Values

Kết quả: Các mã đơn hàng và mã phiếu điều chuyển chưa hoàn tất sẽ không trùng (chỉ có 1 dòng) và không được highlight. Dựa vào đây seller có thể kiểm tra được chi tiết.Tồn kho sản phẩm bị âm dù không tick chọn Cho phép đặt hàng khi hết hàng

Nguyên nhân: sản phẩm bị đưa vào phiếu điều chuyển. Hiện tại, số tồn của sản phẩm cho phép là số âm để phù hợp với việc kiểm kho và điều chỉnh, điều chuyển qua lại giữa các kho.Khi tạo phiếu điều chuyển từ kho A sang kho B với số lượng điều chuyển là X, tồn kho sẽ như thế nào?


Bước 1: Tạo Phiếu điều chuyển:

 • Kho A: số Đặt: +X

Bước 2: Xác nhận xuất:

 • Kho A: số Đặt: -X, số Tồn: - X

 • Kho Trung gian (kho Trung gian chỉ phát sinh khi Phiếu điều chuyển được Xác nhận Xuất): số Tồn: +X

 • Kho B: số Không khả dụng: +X

Bước 3: Xác nhận nhập:

 • Kho Trung gian: số Tồn: -X

 • Kho B: số Không khả dụng: -X, số Tồn: +X

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận