Xử lý đơn hàng

Làm sao để gửi lại email thông báo đơn hàng cho Khách mua hàng ?
Bạn thực hiện theo các bước sau: Từ Trang quản trị ➨ Đơn hàng ➨ nhấp chọn đơn hàng cụ thể muốn gửi lại email. Bạn kéo xuống phần Lịch sử, xem mục “Email...
Thu, 4 Tháng 10, 2018 at 4:20 PM
Tại sao trong Haravan lại có mục Đơn hàng chưa hoàn tất ?
Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng hay cung cấp thông tin liên hệ. Các thông tin ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 2:42 PM