Quản lý tồn kho

Làm sao để phân quyền nhân viên thực hiện đặt hàng, nhập hàng và trả hàng nhập?
Để nhân viên có thể thực hiện đặt, nhập và trả hàng, bạn cần thực hiện phân quyền: Quyền đọc và ghi với quyền quản lý phiếu mua hàng: Quyền xem dữ li...
Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 5:27 CH
Số lượng KHÔNG KHẢ DỤNG trong tồn kho nâng cao có ý nghĩa gì ?
Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho.  Số lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trường h...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:43 SA
Vì sao khi nhập file điều chỉnh tồn nhanh,tổng số lượng trong file lại lớn hơn tổng số lượng sản phẩm trong phiếu kiểm kho?
Vấn đề: Nhà bán hàng nhập file dữ liệu để thực hiện điều chỉnh tồn nhanh, tổng số sản phẩm trong file nhập liệu nhỏ hơn tổng số lượng trong phiếu điều chỉnh...
Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 10:30 CH
Tại sao các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển không có tác dụng ?
Khi đã đồng bộ với KiotViet thì các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển tồn kho tại Haravan không có tác dụng, vì quy tắc đồng bộ giữa kiotviet và Haravan là hình...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:53 CH
Vì sao nhân viên đã được phân quyền nhưng khi thực hiện đặt hàng, nhập hàng lại không tìm thấy kho để nhập hàng?
Vấn đề: Nhân viên đã được phân quyền để thực hiện đặt hàng, nhập hàng nhưng khi thực hiện đặt hàng, nhập hàng lại không tìm thấy kho để nhập hàng  Nguyên...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:47 SA
Vì sao không thể nhập số lượng để điều chỉnh tồn kho sản phẩm?
Vấn đề: Khi tạo phiếu kiểm kho hoặc điều chỉnh nhanh, bạn không nhập được số lượng để điều chỉnh.  Khi nhấn Kiểm kho hoặc Điều chỉnh ngay, hệ thống báo l...
Thu, 7 Tháng 3, 2024 tại 10:39 SA
Vì sao không thấy mã phiếu kiểm kho tại thẻ kho?
Mô tả vấn đề: Khi vào xem phiếu điều chỉnh, thấy có sản phẩm có SKU XXX. Nhưng khi vào thẻ kho của biến thể đó thì lại không thấy mã phiếu điều chỉnh. ...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:29 CH
Tồn kho trong mục Lô - hạn sử dụng không khớp với tồn kho xem trong Chi tiết tồn kho
Vấn đề: Tồn kho trong mục Lô - hạn sử dụng không khớp với tồn kho xem trong Chi tiết tồn kho (hoặc Tồn kho khả dụng) Nguyên nhân:  Số tồn hiển thị ...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:32 CH
Lỗi nhập hàng sản phẩm có đơn vị tính
Mô tả vấn đề: Sản phẩm có chứa đơn vị tính đã có phiếu đặt hàng nhưng khi nhập hàng báo lỗi Đơn vị tính không hợp lệ. Nguyên nhân: Sản phẩm đã xóa đơ...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:34 CH
Lọc theo điều kiện loại sản phẩm/ nhà cung cấp trong quản lý tồn kho không có kết quả
Mô tả vấn đề: Lọc theo điều kiện loại sản phẩm/ nhà cung cấp trong quản lý tồn kho không có kết quả. Nguyên nhân: Trong mục Quản lý tồn kho. Hiện h...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 10:35 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay