Quản lý tồn kho

Số lượng KHÔNG KHẢ DỤNG trong tồn kho nâng cao có ý nghĩa gì ?
Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho.  Số lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trường h...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:43 SA
Tại sao không xóa được kho hàng?
Một kho hàng nếu đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được, dù nhà bán hàng s...
Thu, 22 Tháng 2, 2024 tại 10:53 SA
Làm sao điều chỉnh các chỉ số tồn kho của sản phẩm về 0 để xóa sản phẩm?
Trình tự xử lý các chỉ số như sau: 1. Xử lý số đặt trong của sản phẩm trong các phiếu điều chuyển chưa hoàn tất và các đơn hàng chưa bấm Giao hàng 2. Điều...
Mon, 19 Tháng 2, 2024 tại 5:13 CH
Vì sao khi nhập file điều chỉnh tồn nhanh,tổng số lượng trong file lại lớn hơn tổng số lượng sản phẩm trong phiếu kiểm kho?
Vấn đề: Nhà bán hàng nhập file dữ liệu để thực hiện điều chỉnh tồn nhanh, tổng số sản phẩm trong file nhập liệu nhỏ hơn tổng số lượng trong phiếu điều chỉnh...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:51 CH
Tại sao các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển không có tác dụng ?
Khi đã đồng bộ với KiotViet thì các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển tồn kho tại Haravan không có tác dụng, vì quy tắc đồng bộ giữa kiotviet và Haravan là hình...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:53 CH
Vì sao nhân viên đã được phân quyền nhưng khi thực hiện đặt hàng, nhập hàng lại không tìm thấy kho để nhập hàng?
Vấn đề: Nhân viên đã được phân quyền để thực hiện đặt hàng, nhập hàng nhưng khi thực hiện đặt hàng, nhập hàng lại không tìm thấy kho để nhập hàng  Nguyên...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:47 SA

Cùng danh mục