Báo cáo

Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 10:36 SA
Bảng kê xuất nhập tồn theo thời gian
Bảng kê xuất nhập tồn theo thời gian sẽ cho biết tổng số lượng tồn hiện có của sản phẩm trong khoảng thời gian lọc xem báo cáo.  Bảng kê xuất nhập tồn t...
Thu, 29 Tháng 6, 2023 tại 11:26 SA
Báo cáo khuyến mãi
Báo cáo khuyến mãi được sử dụng để đánh giá và thông báo về hiệu quả của hoạt động của từng chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi. Tính năng này sẽ ghi...
Mon, 17 Tháng 7, 2023 tại 3:35 CH

Cùng danh mục