Quản lý sản phẩm

Làm sao để cập nhật một phiên bản sản phẩm ?
Khi sản phẩm đã khởi tạo, bạn có thể thêm mới, xóa bỏ, chỉnh sửa, sắp xếp,... các thuộc tính hay các phiên bản thuộc tính. Bạn vào phần chi tiết sản ph...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:03 AM
Ngoài các thuộc tính có sẵn có được thêm thuộc tính khác không ?
Hoàn toàn có thể.  Để thêm thuộc tính mới cho sản phẩm, bạn vào chi tiết sản phẩm, kéo xuống mục Sản phẩm có nhiều biến thể, chọn Chỉnh sửa. Trong cửa...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 4:00 PM
Sau khi thêm phiên bản cho sản phẩm, vào sản phẩm đó bị lỗi, khắc phục như thế nào ?
Nếu sau khi thêm phiên bản sản phẩm bị báo lỗi có thể bạn đã thêm quá nhiều phiên bản sản phẩm, dẫn đến khi vào sản phẩm đó load không nỗi.  Hệ thống Hara...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 4:02 PM
Mã sản phẩm (SKU) là gì ?
SKU (Stock keeping units) là một dãy ký tự có thể bao gồm số và chữ, giúp bạn xác định sản phẩm và theo dõi tồn kho.  Bạn nên đặt mỗi phiên bản trong mộ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:10 PM
Barcode là gì ?
Barcode là dãy ký tự (số hay chữ) bên dưới mã vạch. Từ mã Barcode bạn có thể chuyển đổi thành mã vạch.  Khi bán hàng tại cửa hàng, bạn có thể in các tem...
Wed, 2 Tháng 1, 2019 at 2:13 PM
Mã baracode có thể trùng không ?
- Trường hợp tạo thủ công: Hệ thống cho phép trùng.  Tuy nhiên, việc barcode trùng gây ra một số vấn đề về quản lý hệ thống: Quét barcode khi bán hàng, ...
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 11:10 AM
Làm sao để biết sản phẩm nào có barcode rồi ? Cách bổ sung barcode cho sản phẩm ?
Cách tốt nhất là xuất file sản phẩm. Tại cột (trường thông tin) barcode, nếu bỏ trống nghĩa là sản phẩm đó thiếu barcode. Bạn bổ sung barcode trên file ...
Wed, 2 Tháng 1, 2019 at 2:15 PM
Thiết lập tồn kho cho sản phẩm như thế nào ?
Trường hợp tạo mới sản phẩm, ở phần Tồn kho - Chính sách tồn kho, bạn có thể chọn các lựa chọn sau trước khi lưu: Không quản lý tồn kho: số tồn của bạn ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:12 PM
Nhãn là gì ?
Bạn có thể nhập các nhãn đặc biệt nổi bật của sản phẩm vào phần nhãn để làm bộ lọc tìm kiếm sản phẩm hoặc tạo nhóm sản phẩm tự động, mỗi nhãn cách nhau bởi ...
Wed, 20 Tháng 6, 2018 at 3:14 PM
Làm sao để xóa được nhãn sản phẩm ?
Tag (nhãn) sản phẩm được ghi nhận khi có ít nhất một sản phẩm được gắn. Bạn không thể thao tác xóa tag, vì sẽ gây ảnh hưởng đến những sản phẩm được gắn tag....
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 11:07 AM

Cùng danh mục