Báo cáo

Có gì khác biệt giữa Báo cáo doanh thu và Báo cáo tài chính ?
Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt? Báo c...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 3:22 PM

Cùng danh mục