Cập nhật tính năng mới ✨

Haravan cập nhật tính năng mới - 01/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 01/11 với nhiều cải thiện ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 tại 10:54 SA
Haravan cập nhật tính năng mới - 19/07/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/07 với hai sự thay đổi quan trọng...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 tại 10:54 SA
Haravan cập nhật tính năng mới - 17/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 17/6 với hai tính năng quan trọng: 1. C...
Mon, 17 Tháng 6, 2019 tại 2:11 CH
Haravan cập nhật tính năng mới - 04/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haravan ngày 04/06 với các tính năng mới: 1. N...
Wed, 5 Tháng 6, 2019 tại 7:23 SA
Haravan cập nhật tính năng mới 19/05/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/5 với hai tính năng mới: 1. Thêm tính năng in barcode...
Mon, 20 Tháng 5, 2019 tại 1:53 CH
Nâng cấp Tính năng mới ngày 17/10/2018
Trong lần nâng cấp chạy ngày 17/10/2018, HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau: Xác nhận hoàn thành cho đơn hàng  Môt đơn hàng được gọi là hoàn th...
Mon, 18 Tháng 3, 2019 tại 4:11 CH
Nâng cấp Tính năng mới ngày 08/08/2018
Trong lần nâng cấp chạy ngày 08/08/2018, ứng dụng HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau: Thiết lập cửa hàng - Thêm chức năng Báo cáo Trong lần Nân...
Mon, 11 Tháng 3, 2019 tại 3:43 CH
Nâng cấp Tính năng mới ngày 30/08/2018
Trong lần nâng cấp chạy ngày 30/08/2018, HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau: Cấu hình - Thêm cấu hình Ẩn sản phẩm hết hàng Ứng dụng được bổ sun...
Mon, 11 Tháng 3, 2019 tại 3:39 CH

Cùng danh mục