Cấu hình cửa hàng

Chức năng “File” trong Trang quản trị dùng để làm gì ?
Mục File trong Cấu hình hỗ trợ bạn tải các file hình ảnh, Word, Excel,.. Việc tải hình lên đây giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lấy liên kết hình ả...
Wed, 1 Tháng 11, 2023 tại 3:10 CH

Cùng danh mục