Bắt đầu một topic mới

Số lượng xếp theo hạng thành viên chưa đúng

Vấn đề: KH thay đổi thông tin cái đặt hạng thành viên nên dữ liệu hiện tại không đúng, nhờ team hỗ trợ cập nhật lại. 

Nguyên nhân:

Rule hiện tại của hệ thống khi thay đối điểm thiết lập hạng thành viên là hạng thành viên mới sẽ được tính dựa lại dựa vào điểm xếp hạng khi thay đổi chính sách bên hạng thành viên.

Vd: lúc đầu KH có mua đơn hàng tích điểm hạng là 5,216 điểm xếp hạng, khi thay đổi chính sách hạng thành viên thì hệ thống sẽ tính lại hạng thành viên dựa vào điểm xếp hạng lúc trước. Nên việc khách hàng thăng hạng lên thì đang đúng.


Screen_Shot_2022-07-19_at_2.54.21_PM

Screen_Shot_2022-07-19_at_2.56.57_PM

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận