Bắt đầu một topic mới

Không trả lời được cmt, báo không có quyền thực hiện

Vấn đề: Không trả lời được comment, báo không có quyền thực hiện tác vụ, liên hệ quản trị viên
Nguyên nhân: Khách đang thiếu quyền trả lời comment trên app Haravan Funnel.


2022-07-11_10-57-52


Khắc phục: 

Bước 1. Gỡ app haravan funnel. https://www.facebook.com/settings/?tab=business_tools

Bước 2. Thao tác kết nối lại page với Harasocial để cài lại app. Lưu ý bước này để quyền mặc định, không được bỏ check quyền nào. 

Bước 3. Thử lại rep comment từ Harasocial.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận