Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng không đồng bộ từ shopee và Haravan

Vấn đề: Shop đã kết nối shopee với Haravan thành công. Nhưng shopee có đơn hàng lại không được đồng bộ về Haravan




Nguyên nhân và giải pháp: Ngoài vấn đề lỗi do hệ thống không đồng bộ về, cần kiểm tra xem thời gian tạo đơn hàng ở shopee trước hay sau thời điểm kết nối shopee vào Haravan.



đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận