Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng ghi nhận khung đúng cửa hàng và thiếu thông tin nhưng vẫn tạo đơn được

Vấn đề: Đơn hàng tạo từ website, nhưng kho bán không ghi nhận là kho mặc định, lại ghi nhận 1 kho hàng khác. Và đơn hàng không có thông tin số điện thoại/ địa chỉ nhưng vẫn lên đơn được..


Nguyên nhân: shop có cấu hình nhận hàng tại cửa hàng, nên buyer chọn nhận tại chi nhánh nào sẽ ghi nhận kho bán là chi nhánh đó. Đồng thời đơn nhận hàng tại cửa hàng sẽ không có thông tin giao hàng gồm sdt và địa chỉ.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận