Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm có số đặt nhưng không nằm trong bất kì phiếu bán hàng/ mua hàng/ điều chuyển....

Vấn đề: Sản phẩm có số đặt nhưng không nằm trong bất kì phiếu bán hàng/ mua hàng/ điều chuyển....


File lịch sử tồn kho tải về, có phiếu điều chuyển này chưa được xử lýNhưng trong admin đã được ghi nhận xác nhận nhập kho
Nguyên nhân:  Kho hàng này là ko KHÔNG KHẢ DỤNG, nên số tồn luôn bằng số đặt để số khả dụng = 0đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận