Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm không hiển thị đúng thứ tự ngoài website so với nhóm sản phẩm ở admin

Vấn đề: Khách tạo nhóm sản phẩm phẩm ở admin và sắp xếp theo thứ tự bán chạy. Nhưng ra web hiển thị không đúng
Nguyên nhân: QC check thì các sản phẩm này có số lượng bán ngang nhau, nên sẽ hiển thị không đúng thứ tự ở admin được. Phần này HTML cũng không can thiệp điều chỉnh được.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận