Bắt đầu một topic mới

Rulle KHTT với app mua x tặng y

Sản phẩm có buy x get y và có chạy KHTT Loyalty

 1. Khi áp dụng ưu đãi (không dùng chung với CTKM) => sản phẩm tặng bị đá ra
 2. Khi áp dụng ưu đãi (dùng chung với CTKM) => sản phẩm không bị đá ra
 3. Khi áp dụng KHTT (chiết khấu điểm) => sản phẩm tặng không bị đá ra
 4. Khi áp dụng KHTT (chiết khấu % - không cho dùng chung với CTKM) => sản phẩm tặng không bị đá ra, và KHTT không được áp dụng
 5. Khi áp dụng KHTT (chiết khấu % - cho phép dùng chung với CTKM) => sản phẩm tặng không bị đá ra, và KHTT được áp dụng

 • Trường hợp (1) + (3) => check điều kiện ưu tiên (1) => sản phẩm bị đá ra, nhưng vẫn sử dụng được (3)
 • Trường hợp (1) + (4) => check điều kiện ưu tiên (1) => sản phẩm bị đá ra và không được dùng KHTT
 • Trường hợp (1) + (5) => check điều kiện ưu tiên (1) => sản phẩm bị đá ra và được dùng KHTT

 • Trường hợp (2) + (3) => check điều kiện ưu tiên (2) => sản phẩm không bị đá ra và sử dụng được KHTT
 • Trường hợp (2) + (4) => check điều kiện ưu tiên (2) => sản phẩm không bị đá ra và không được dùng KHTT
 • Trường hợp (2) + (5) => check điều kiện ưu tiên (2) => sản phẩm không bị đá ra và được dùng KHTT
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận