Bắt đầu một topic mới

Không chiết khấu lên đơn hàng của app afiliates

Ví dụ đơn hàng này có cột Tiền chiết khấu là 0đ.

Dù loại sản phẩm có setup rồi


Nguyên nhân đơn hàng không nhận được chiết khấu: do đơn hàng được tạo trước khi set chương trình chiết khấu cho Loại sản phẩm có trong đơn hàng

  • Đơn hàng #100048 có SP là Loại sản phẩm "Ngành Thời trang & Làm đẹp" được tạo vào ngày 24/06/2022 15:28
  • Loại sản phẩm "Ngành Thời trang & Làm đẹp" được tạo tại page "Chiết khấu theo loại Sản phẩm" vào lúc 2022-06-28T08:02:01.766Z
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận