Bắt đầu một topic mới

Chương trình khuyễn mãi tạo trung với app mua x tặng y

Trường hợp ví dụ như sau:


Tạo CTKM  giảm 10% ở admin. Sau đó app mua x tặng y tạo KM giảm thêm 10% mua số lượng 1

Thì khi mua cùng sản phẩm combo mua x tặng y với nhau và kèm sản phẩm tạo CTKM thì lúc này nó sẽ tính dồn KM giảm thêm 10% 

Và nếu mua riêng 1 sản phẩm nhưng số lương 2 nó vẫn chạy cộng dồn CTKM và combo giảm 10% vào vào sản phẩm đang setup mua x tăng y kèm đang set CTKM.

Giải thích trường hợp này như sau:

  • Combo S.O1006_137 có check Combo grouping thì khi add số lượng 2 của 1 sản phẩm vào cart là được áp dụng giảm 10%
  • Trường hợp cart trên thì cách áp dụng như sau: Khi add 2 sản phẩm Vớ thì sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 30%.
  • Giá 355,000 x 2 = 710,000
  • 710,000 giảm 30% = 497,000 (giảm 30% chường trình khuyến mãi)
  • 497,000 giảm 10% = 447,300 (giảm 10% app combo)

Theo như trên sản phẩm từ giá gốc là 710,000 giảm xuống giá cuối là 447,300 tức là giảm 37% hiển thị trên cart. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận