Bắt đầu một topic mới

Không thấy nội dung menu của Bot

Vấn đề : Bot có 1 mẫu nội dung như hình dưới và nhà bán hàng đang cần chỉnh sửa. Tuy nhiên khi click vào nút "hiệu chỉnh nội dung" thì không thấy nội dung menu mà nhà bán cần chỉnh sửa 


Nguyên nhân : do nội dung đang hiển thị là nội dung khác ( được chỉnh sửa hoặc tạo mới).


Khắc phục : Để thấy được nội dung khớp với menu mà nhà bán cần chỉnh sửa thì chỉ cần bấm vào nút "quay lại bản gốc " là được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận