Bắt đầu một topic mới

Bộ lọc khách hàng không khớp với báo cáo theo khách hàng

Mô tả :


. Ở Báo cáo > Theo khách hàng : Lọc trong tháng 4 không có dữ liệu đơn hàng. Ở Khách hàng : Lọc theo kiện "Thời điểm đặt hàng" + "Sau 31/3/2022" + "Trước 1/5/2022" thì có thông tinNguyên nhân :
. Ở mục Khách hàng >  Nếu lọc theo trước 01/05/2022, sau 31/03/2022: bộ lọc hoạt động như sau:

  • Trước 01/05/2022: khách hàng Minh Tran có đặt hàng trong khoảng thời gian từ 1/5 trở về trước

  • Sau 31/03/2022:  khách hàng Minh Tran có đặt hàng trong khoảng thời gian từ 31/3 trở về sau


--> Gộp 2 điều kiện này lại thì KH Minh Tran vẫn thoả điều kiện --> hiển thị lên danh sách


.Tuy nhiên nếu lọc theo "Thời điểm đặt hàng" + "Khoảng" + "1/4/2022 đến 30/4/2022" thì sẽ không có KH này do không có mua trong thời gian  1/4/2022 đến 30/4/2022


--> Trong báo cáo > theo khách hàng trong khoảng thời gian trên cũng sẽ không có dữ liệu ( do báo cáo dựa trên thời gian phát sinh  đơn hàng )


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận