Bắt đầu một topic mới

App Easy Reviewe không hiển thị video

Vấn đề: Buyer đăng đăng video lên website hệ thống không hiển thị hình ảnh nhưng khi click vào sẽ dẫn đến link video

Nguyên nhân: App không có hỗ trợ upload file video


Xử lý: Nhờ buyer đăng upload bằng hình và link youtube.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận