Bắt đầu một topic mới

Bình luận hiển thị sai tên nhân viên trên Facebook

Vấn đề: 

Khi trả lời comment trên Harasocial, ra ngoài Facebook thì bình luận đó lại hiển thị tên của người khác.


image

imageNguyên nhân:


Tên nhân viên trên Harasocial là tài khoản nhân viên được tạo trên Haravan, không liên quan đến tên hiển thị trên Facebook. Tên nhân viên trên Harasocial hiển thị cho thông tin trả lời từ Harasocial và làm dữ liệu cho báo cáo Harasocial. Tên hiển thị trên Facebook sẽ lấy theo đường truyền API của tài khoản dùng để kết nối fanpage vào Harasocial.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận