Bắt đầu một topic mới

NHÓM SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG KHÔNG LỌC ĐÚNG ĐIỀU KIỆN TÊN BIẾN THỂ VÀ SỐ LƯỢNG TỒN KHO

Vấn đề: Nhóm sản phẩm tự động có điều kiện phải thỏa Tất cả Điều kiện gồm:  Tên biến thể là XS và Số lượng tồn kho > 0 Tuy nhiên, sản phẩm  Áo thun cổ tròn Hollister có tên là XS nhưng tồn kho = 0 lại được thêm vào nhóm:
Giải pháp: 


Vấn đề này không phải là lỗi mà do điều kiện Số lượng tồn kho > 0 không phải là Tồn kho cho biến thể mà là của Sản phẩm. Do đó, sản phẩm Áo thun cổ tròn Hollister vẫn còn hàng ở các biến thể còn lại nên vẫn thỏa điều kiện lọc vào nhóm trên. 


Vấn đề này sẽ ghi nhận góp ý cho thêm điều kiện Số lượng tồn kho cho Biến thể.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận