Bắt đầu một topic mới

Thay đổi tên phương thức thanh toán ở trang checkout

Vấn đề: Cần thay đổi tên một số phương thức thanh toán ở trang checkout thì làm thế nào?Giải quyết: để thay đổi phương thức thanh toán, chúng ta có thể vào mục cấu hình ==> phương thức thanh toán ==> chọn chỉnh sửa và sửa tên phương thức thanh toán là được.Tuy nhiên, có một số phương thức thanh toán sẽ có tên mặc định khi tên thực tế quá dài ví dụ Thanh toán online qua ví MoMo ngoài buyer sẽ hiển thị là Ví MoMo (như hình đầu tiên).

Do đó, cần chỉnh thông tin cho khác với tên mặc định là sẽ đổi được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận