Bắt đầu một topic mới

Không có nút hành động của kênh Lazada

Vấn đề : Các đơn hàng được đồng bộ từ sàn Lazada về sẽ có nút này nhưng 1 vài đơn thì không có.
Nguyên nhân :  Do đang bật cấu hình "Xử lý đơn hàng ở Haravan" 

Nút "Lazada " chỉ hiển thị khi nhà bán xử lý đơn tại Lazada, lúc này hệ thống mới API được để có nút "Lazada" kèm theo các hành động như hình ở trên.


Giải pháp : Bỏ tick chọn ở đây và lưu lại cấu hình


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận