Bắt đầu một topic mới

Cài đặt phí vận chuyển cho sản phẩm được quảng cáo Google Smart Shopping

Vấn đề : Làm sao để cài đặt được ghi chú về phí vận chuyển như hình ?



Trả lời : Cần phải cài đặt tại Google Merchant Center 


Thao tác như sau : đăng nhập Google Merchant Center và chọn như hình




Tham khảo thêm tại [LINK]

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận