Bắt đầu một topic mới

TIN NHẮN MỞ ĐẦU KHÔNG KÍCH HOẠT ĐƯỢC

Vấn đề:  KH đã kích hoạt thành công Tin nhắn mở đầu, nhưng khi bấm Bắt đầu thì Tin nhắn mở đầu đã tạo không hoạt động.


Nguyên nhân: Do KH đã kích hoạt cấu hình chatbot trong thời gian làm việc, dẫn đến Tin nhắn mở đầu và tin nhắn mặc định sẽ không hoạt động trong thời gian làm việc


imageKhắc phục: Váo Cấu hình > Cài đặt tài khoản > Thời gian làm việc > tắt phần Cấu hình chatbot trong thời gian làm việc > Lưu.


imageđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận