Bắt đầu một topic mới

Kiểm tra phí COD J&T khi chọn option Người nhận trả phí

Vấn đề: Khách hàng tạo đơn hàng CP100700VN  có tích vào ô Người nhận trả phí và phí COD là 112,600.




Khi đẩy đơn sang nhà vận chuyển J&T thì phí COD này bị tách ra làm 2 phí và người mua chỉ trả phí Tổng vận phí là 85,000 còn khách hàng vẫn phải chịu phí COD LÀ 27,600 trong khi KH đã tích vào ô Người nhận trả phí rồi. 


Giai pháp: J&T confirm khi đơn hàng phát sinh ra phí COD thì người gửi hàng sẽ phải trả phí này, người nhận hàng chỉ trả phí vận chuyển nếu option là "người nhận trả phí". Vấn đề này thuộc chính sách của J&T.



đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google