Bắt đầu một topic mới

Kiểm tra số đơn hàng theo báo cáo theo nhân viên

Issu ví dụ https://gitlab.haravan.com/qc/haravan_problem/-/issues/6505

Cột tổng số đơn hàng là 194 tương đương với đơn hàng xem thời điểm thống kê

Nếu khách lọc chỉ có nhân viên thanh toán thì nó sẽ ra các số đơn hàng khác nhau và chỗ này nếu nhiều khách hàng không biết lại công số đơn hàng nhanh viên lại ra cột tổng thì không phải.

Nếu muốn coi chính xác thì chọn trường nhân viên tạo đơn thì cộng lại cột số đơn hàng mới đúng.

Vì Số đơn hàng của nhân viên được tính gộp đơn hàng do nhân viên đó tạo và đơn hàng do nhân viên đó thanh toán nhé.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google