Bắt đầu một topic mới

Chênh lệch tồn kho giữa Kiot Viet và admin Haravan

Vấn đề : Tồn kho sản phẩm không khớp nhau giữa 2 hệ thống Kiot Viet và Admin Haravan


 Tồn kho Kiot Viet là 1 số khác 


Và tồn kho admin Haravan là 1 số khác Giải pháp khắc phục : cần kiểm tra xem tất cả sản phẩm có được đồng bộ cho nhau hay chưa ? hay đang có vài sản phẩm chỉ được đăng ở 1 bên hệ thống, không đồng bộ với bên còn lại.

 

Hướng dẫn kiểm tra :

  •  Kiểm tra bên Kiot Viet : 

Trước tiên cần xem tổng tồn mà Kiot Viet đang thống kê, có bao nhiêu sản phẩm Error : chọn mục nhóm hàng -> chọn Error . 

Để xác định vì sao được liệt kê vào sản phẩm Error , vui lòng truy cập link : https://support.haravan.com/support/solutions/articles/42000085659-%E1%BB%A8ng-d%E1%BB%A5ng-kiotviet-2021

Sau đó lấy [số số tổng tồn kho mà Kiot Viet đang hiển thị] - [số tồn của Error] = số tồn đang đồng bộ qua Haravan.


Thao tác này có tác dụng lọc đúng số lượng tồn kho sản phẩm mà Kiot Viet đang đồng bộ qua Haravan.
  • Kiểm tra bên Admin Haravan : chọn quản lý tồn kho -> chi tiết tồn kho rồi xem số Tổng lượng tồn.
Kết quả kiểm tra :

  •     Trường hợp 1 : 2 số tổng tồn kho bằng nhau -> hệ thống đồng bộ đủ, không có lỗi gì về đồng bộ [ nghĩa là số tồn kiot viet ( không                                 tính tồn Error) = với tổng tồn tại admin Haravan ]
  •     Trường hợp 2 : tồn kho 2 bên hệ thống không khớp. Vậy là có sản phẩm chỉ được đăng 1 bên mà chưa đồng bộ qua bên còn lại.                                     Vậy hướng xử lí là xuất file sản phẩm 2 bên ra rồi tìm xem có barcode nào chưa được đồng bộ.


    

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google