Bắt đầu một topic mới

Áp dụng Chiết khấu trên app Smart Affiliate

App Smart Affiliate sẽ  có  chỗ  này mới so với app Hara Affiliate.

Chỗ này sẽ hiểu giống  như đa cấp giới thiệu cho  Người A  và ngừoi A  giới thiệu người B cứ  như vậy theo  vòng  lặp.

( Mỗi  người  partner  sẽ  có  link  giới  thiệu  khách  nhau, F1 gửi  link  giới  thiệu cho F2 đăng  ký  partner  và F2 lại  gửi  link  giới  thiệu  cho  F3 đăng  ký  partner  .......tiếp  tục)

- % hoa  hồng  F1 là  ngừoi đầu tiên khi đăng ký và nếu ngừoi mua của F1 có  phát  sinh  đơn  thì  F1 sẽ  được  nhận  10%.

- % hoa  hồng  F2 nếu ngừoi mua của F2 có  phát  sinh  đơn  thì  F2 sẽ  được  nhận  10%. và  đồng  thời  F1 sẽ  được  hưởng  thêm  5% nữa  của  người  mua  F2. ( % F1 nhận  thêm  khi  F2 có  đơn).

Màn hình chỉ setup  2 cấp  F1 và  F2 nhưng  các  F  còn  lai  cũng  sẽ  lấy  theo  cấu  hình  này.

Báo cáo trên màn hình của partner  chỉ thấy được báo  cáo chính  họ và người partner  họ giới thiệu.đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google