Bắt đầu một topic mới

Thông báo nhận đơn hàng trên app Haravan mobile

App Haravan trên mobile không gửi thông báo. Cần check thông tin sau:


- Bật tính năng thông báo tại app  Haravan

- Bật tính năng thông báo trong cấu hình của điện thoại

- Chỉ thông báo đối với đơn hàng đặt từ web


Em xài android - em đóng góp hình ảnh giao diện nhé. 

Cài đặt tại IOS


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận