Bắt đầu một topic mới

Tích hợp mua X tặng Y và Combo vào Hararetail

1. Tích hợp app Mua X tặng Y


- Cấu hình khuyến mãi

- Bán hàng 


2. Tích hợp app Combo

- Cấu hình khuyến mãi

- Bán hàng

Lưu ý: chương trình khuyến mãi được ưu tiên sắp xếp theo thứ tự: 

  1. Omni

  2. Combo (sản phẩm trong combo không được sửa giá)

  3. Mua X tặng Y (sản phẩm Y không được sửa giá)

  4. Nếu 1 sản phẩm được apply cả CTKM trên Omni và Mua X tặng Y thì công thức tính:

Ví dụ: sản phẩm Y có giá 250.000 được giảm 40.000đ cho CTKM trên Omni và giảm 50.000  cho chương trình Mua X tặng Y thì giá sản phẩm Y được tính như sau:

Giá sản phẩm = (giá gốc - CTKM trên omni) - giảm giá buy X get Y 

Sản phẩm Y = (250.000 - 40.000) - 50.000đ = 160.000đ


Nếu 1 sản phẩm được apply cả CTKM trên Omni và Mua X tặng Y và Combo thì công thức tính:

Ví dụ: sản phẩm Y có giá 250.000 được giảm 40.000đ cho CTKM trên Omni và giảm 50.000 cho chương trình Mua X tặng Y và giảm 20% khi apply Combo 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận