Bắt đầu một topic mới

Haravan Retail App

- Nhân viên được phân quyền ở Kho A nhưng khi đăng nhập ứng dung Hararetail Apps để bán hàng thì tồn kho lại trừ vào kho mặc định

- Nguyên nhân: do khách hàng chưa tick chọn location khi đăng nhập vào mobile nên khi bán hàng nó sẽ tự động đưa vào location mặc định. Khi gặp vấn đề này team check trước thông tin này, nếu không rơi vào trường hợp trên thì sẽ báo kỹ thuật nhađăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận