Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm tự động ẩn trên website khi tạo mới hoặc cập nhật

Nguyên nhân: do giờ setup ở máy tính đi sớm hơn giờ thực tế (có thể lên Google search ngày giờ Việt Nam để biết giờ chính xác).

Giải pháp: chỉnh lại giờ ở máy tính đúng với giờ thực tế.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận