Bắt đầu một topic mới

Haraloyalty

Hiện tại, khách hàng theo hệ thống sẽ ghi nhận theo cả hai trường là email và số điện thoại, còn đối với Haraloyalty sẽ theo số điện thoại:


Ví dụ trường hợp sau của khách hàng: 2 khách hàng có email khác nhau, tại hệ thống omni thì có 2 thông tin sau:

=>  Tổng là 5 đơn hàng 

Trên Haraloyalty đang tổng hợp doanh thu của 2 account này (vì chung số điện thoại liên hệ):


Cho nên trường hợp phát sinh nhiều của bên mình là 2 account có chung 1 số điện thoại liên hệ sẽ được gộp doanh thu ở Haraloyalty để điểm hạng và điểm thưởng chính xác.


Ngoài ra, trường hợp 2 account có chung số điện thoại liên hệ sau này sẽ không phát sinh nữa đối với những khách hàng mới, lúc trước hệ thống chưa có kiểm tra được trùng số điện thoại. Còn hiện tại, nếu đã tồn tại 1 account với số điện thoại liên hệ A, thì sẽ không tạo được account mới với số điện thoại liên hệ A (Sẽ báo số điện thoại/ email đã được sử dụng) => Giúp bên mình có thể kiểm tra.

Phát sinh trường hợp 2 account có chung 1 số điện thoại, hiện tại chỉ đổi được 1 đầu số ở 1 account thôi vì khi đổi account còn lại sẽ báo trùng số điện thoại. Omni không gộp được 2 account. Tuy nhiên, trên loyalty vẫn ghi nhận là chung 1 khách hàng nên nếu khách mua hàng với đầu số mới thì vẫn được gộp chung vào anh nha


* Cách hình thành một account:


Khách hàng X đặt hàng với Email A - số điện thoại A => Đổ thông tin về thông tin liên hệ, và cập nhật đúng thông tin đó ở địa chỉ mặc đinh.


Trường hợp 1: Đơn hàng tiếp theo của khách hàng X trên với Email A - Số điện thoại B => Hệ thống nhận biết được khách hàng X, Số điện thoại B được cập nhật vào địa chỉ mới và vẫn gộp doanh thu cho account đã tồn tại có email A


Trường hợp B: Đơn hàng tiếp theo với Email B - Số điện thoại A => Hệ thống nhận biết số điện thoại A đã có tại hệ thống => Tự động ghị nhận doanh thu cho account đã tồn tại có email A.

Issue cụ thể theo dõi: https://support.haravan.com/a/tickets/199485 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận