Bắt đầu một topic mới

User không được gán kịch bản thông qua keyword

Có một trường hợp KH nói là sử dụng keyword để gán kịch bản , tuy nhiên sau khi user nhắn vào fanpage đúng keyword đó thì không được gán kịch bản


Nguyên nhân : Vì keyword đó chỉ mới được gán 1 actions đi kèm chứ không có nội dung reply cho keyword đó => action sẽ không ăn.

Cách xử lý là sẽ cài nội dung tin phản hồi cho keyword đó !

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận