Bắt đầu một topic mới

Không hiện nút bắt đầu tại fanpage mặc dù người kết nối là quản trị viên

Sẽ có một số trường hợp người kết nối harafunnel với fanpage là quản trị viên nhưng fanpage lại không có nút bắt đầu . 


Thao tác test như sau : 


1. Chọn cấu hình làm mới quyền facebook => kiểm tra lại xem có nút bắt đầu chưa ? 


2. Dùng 1 account facebook khác có quyền quản trị viên & kết nối harafunnel với fanpage đó lại 1 lần nữa => kiểm tra. 



đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận